Kas­met tūks­tan­čiai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų krei­pia­si į spe­cia­lis­tus dėl pa­blo­gė­ju­sios klau­sos. Dau­ge­liui ten­ka įsi­gy­ti klau­sos apa­ra­tus. Ar ži­no­te, kad klau­sos apa­ra­tą, no­rė­da­mi mė­gau­tis klau­sa ir bend­ra­vi­mu su Jums bran­giais žmo­nė­mis, rei­kia rink­tis ati­džiau nei, tar­ki­me, bui­ti­nę tech­ni­ką? „Te­le­vi­zo­rių ar­ba šal­dy­tu­vą įsi­gi­jo­te, įjun­gė­te ir eksp­loa­tuo­ja­te. Su klau­sos apa­ra­tu kur kas su­dė­tin­giau“, – sa­ko gy­dy­to­jas oto­ri­no­la­rin­go­lo­gas Eval­das But­kus.

Kad pa­blo­gė­jo klau­sa, žmo­gus ga­li nė ne­jaus­ti

Anot gy­dy­to­jo E. But­kaus, ne­re­tai pa­ts žmo­gus su­pran­ta, kad tu­ri klau­sos su­tri­ki­mo pro­ble­mų, ta­čiau daž­niau­siai jas pa­ste­bi ar­ti­mie­ji, drau­gai ar net vir­ši­nin­kas dar­be. Pas­ta­ruo­ju at­ve­ju tai bū­na be­ne di­džiau­sia mo­ty­va­ci­ja spręs­ti ne­ti­kė­tai iš­ki­lu­sią ar tie­siog pa­ties žmo­gaus įgno­ruo­ja­mą pro­ble­mą.

Klau­sos su­tri­ki­mų ga­li su­kel­ti įvai­rios prie­žas­tys – nuo pa­pras­to sie­ros kamš­čio iki aug­lio. Šie su­tri­ki­mai at­si­ran­da stai­ga ar­ba pa­ma­žu ir bū­na vien­pu­siai ar­ba abi­pu­siai. Klau­sos su­tri­ki­mą ga­li ly­dė­ti skaus­mas, pū­lia­vi­mas, ūže­sys, gal­vos svai­gi­mas, py­ki­ni­mas ar net vė­mi­mas. Be abe­jo, esant klau­sos su­tri­ki­mui, rei­ka­lin­ga gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­ja. Pir­mi­nę ap­žiū­rą at­lie­ka ir pra­di­nę diag­no­zę nu­sta­to bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jai, ta­čiau esant su­dė­tin­ges­nei si­tua­ci­jai rei­kia spe­cia­lių ži­nių bei įgū­džių, tad be au­sų, no­sies ir gerk­lės li­gų gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­jos neap­siei­si­te. „Yra bu­vę pa­cien­tų, ku­riems klau­sos pa­blo­gė­ji­mą su­kė­lė no­sia­ryk­lės sri­ties pik­ty­bi­niai aug­liai, to­kiu at­ve­ju rei­ka­lin­ga ne tik au­sies lan­dos ap­žiū­ra, bet nuo­dug­nus au­sų, no­sies ir gerk­lės iš­ty­ri­mas“, – pa­sa­ko­ja me­di­kas.

Au­sų, no­sies ir gerk­lės li­gų gy­dy­to­jas nu­sta­to tiks­lią diag­no­zę ir ski­ria rei­ka­lin­gą gy­dy­mą vais­tais, ope­ra­ci­ją ar klau­sos ge­ri­ni­mą klau­sos apa­ra­tu. Jei­gu klau­sai pa­ge­rin­ti rei­ka­lin­gas klau­sos apa­ra­tas, pa­cien­tas nu­krei­pia­mas dar siau­res­nės spe­cia­li­za­ci­jos spe­cia­lis­tui, ku­ris ir pa­ren­ka rei­ka­lin­gą klau­sos apa­ra­tą bei jį ati­tin­ka­mai su­re­gu­liuo­ja. Klau­sos apa­ra­to pa­rin­ki­mas yra in­di­vi­dua­lus pro­ce­sas, pa­de­dan­tis iš­tir­ti įvai­rius klau­sos pa­ra­met­rus, ku­rie yra skir­tin­gi kiek­vie­nam žmo­gui ir net at­ski­rai kiek­vie­nai au­siai, kom­piu­te­riu pa­ren­ka­mi tin­ka­mi klau­sos apa­ra­tai. Idea­lu, kai klau­sos apa­ra­tą pa­ren­ka spe­cia­liai pa­ruoš­tas au­sų, no­sies ir gerk­lės li­gų gy­dy­to­jas, ga­lin­tis įver­tin­ti me­di­ci­ni­nius ir tech­ni­nius as­pek­tus. De­ja, vis daž­niau klau­sos apa­ra­tai tam­pa ma­si­nio par­da­vi­mo ob­jek­tu, pa­si­tel­kiant par­da­vė­jus-au­dio­tech­ni­kus, sie­kian­čius ne vi­sa­pu­siš­ko funk­ci­nio, bet ge­ro ko­mer­ci­nio re­zul­ta­to.

Pa­cien­tai tu­ri bū­ti ak­ty­vūs

Klau­sa yra su­dė­tin­gas psi­choa­kus­ti­nis fe­no­me­nas, ku­ria­me da­ly­vau­ja au­sies kau­še­lis, lan­da, būg­ne­lis, klau­sos ner­vo skai­du­los ir įvai­rios klau­sos ner­vo jung­tys, sme­ge­ny­se esan­tys ke­lių ly­gių klau­sos cent­rai. Sklan­di vi­sų šių svar­bių da­lių są­vei­ka ga­ran­tuo­ja mums ge­rą klau­są. Gy­dy­to­jas sa­ko, jog la­bai re­tai pa­si­tai­ko si­met­riš­kas abie­jų au­sų pa­žei­di­mas. Daž­niau­siai ski­ria­si klau­sos ana­li­za­to­riaus pa­žei­di­mo laips­nis ir daž­nių dia­pa­zo­nai. Pa­rink­tų klau­sos apa­ra­tų pro­ce­so­riai su­dė­tin­go­mis kom­piu­te­rių pro­gra­mo­mis yra su­de­ri­na­mi pa­gal įvai­rius pa­ra­met­rus ir tik ta­da už­de­da­mi pa­cien­tui iš­mė­gin­ti. „Tik ne­šio­jant klau­sos apa­ra­tą, kal­bos su­vo­ki­mas ge­rė­ja ir klau­sy­mo­si įgū­džiai to­bu­lė­ja. Sau­giai pa­dė­tas į stal­čių ar len­ty­ną, klau­sos apa­ra­tas ne­duos jo­kios nau­dos“, – ti­ki­na gy­dy­to­jas.

De­ja, klau­sos apa­ra­tai neišsp­ren­džia vi­sų ga­li­mų pro­ble­mų, to­dėl vie­nam iš 20 pa­cien­tų klau­sos apa­ra­to pri­tai­ky­ti yra neį­ma­no­ma. Tai­gi, anot gy­dy­to­jo, la­bai svar­bus yra pa­ties pa­cien­to ak­ty­vus da­ly­va­vi­mas sie­kiant su­bjek­ty­viai ir kiek įma­no­ma ob­jek­ty­viai įver­tin­ti klau­sos apa­ra­to efek­ty­vu­mą. Jei­gu pa­cien­tui ne­tin­ka vie­nos kla­sės klau­sos apa­ra­tai, tuo­met ban­do­mi ki­tos kla­sės, kol pa­ten­ki­na­mi pa­cien­to lū­kes­čiai.

Išsp­ren­dus tech­ni­nius klau­sos rea­bi­li­ta­ci­jos klau­si­mus, pra­de­da­mi spręs­ti ki­ti pa­cien­to pa­gei­da­vi­mai dėl kos­me­ti­nių-es­te­ti­nių as­pek­tų. Klau­sos apa­ra­tai yra skirs­to­mi į dvi gru­pes: užau­si­niai ir įau­si­niai. Įau­si­niai klau­sos apa­ra­tai yra įvai­rių dy­džių, bet jų bend­ras bruo­žas yra tas, jog jie yra pa­tal­pi­na­mi au­sies ka­na­le. Kuo gi­liau įma­no­ma į lan­dą įsta­ty­ti klau­sos apa­ra­tą, tuo ma­žiau jo ma­ty­ti išo­rė­je, va­di­na­si, pa­sie­kia­mas ge­res­nis kos­me­ti­nis efek­tas. Ta­čiau ši ga­li­my­bė tie­sio­giai pri­klau­so nuo ana­to­mi­nių au­sies ka­na­lo ypa­tu­mų: ka­na­lo spin­džio dia­met­ro ir ka­na­lo for­mos. Kuo siau­res­nis au­sies ka­na­las, tuo di­des­nė įau­si­nio klau­sos apa­ra­to da­lis lie­ka išo­rė­je. Užau­si­niai klau­sos apa­ra­tai ka­bi­na­mi ant au­sies kau­še­lio, nors nau­jau­si klau­sos apa­ra­tai yra la­bai ma­ži, ta­čiau jie la­biau pa­ste­bi­mi ne­gu įau­si­niai.

Pa­si­rin­ki­mą le­mia pra­gy­ve­ni­mo ly­gis ir ša­lies tra­di­ci­jos

„Ne­re­tai žmo­gui iš­ky­la klau­si­mas, ar įsi­gy­ti du klau­sos apa­ra­tus, ar vie­ną, – da­li­ja­si pa­tir­ti­mi me­di­kas. – Bi­nau­ra­li­nis (abie­jų au­sų) klau­sos pro­te­za­vi­mas lei­džia pa­siek­ti ge­riau­sią funk­ci­nį re­zul­ta­tą – pa­sie­kia­mas ge­riau­sias gir­dė­ji­mas ir di­džiau­sias kal­bos aiš­ku­mas. Vie­nos au­sies klau­sos apa­ra­tas žo­džių ir kal­bos aiš­ku­mą pa­ge­ri­na 60-70 pro­c. Ži­no­ma, du klau­sos apa­ra­tai kai­nuo­ja dau­giau.“

Anot gy­dy­to­jo, pa­si­rin­ki­mą le­mia pra­gy­ve­ni­mo ly­gis ir ša­lies tra­di­ci­jos. Ame­ri­kie­čiai 87 pro­c. at­ve­jų ren­ka­si ge­res­nę klau­są, įsi­gy­da­mi du klau­sos apa­ra­tus. Lie­tu­vių pa­si­rin­ki­mas – iš­di­di bend­ra­vi­mo sa­vii­zo­lia­ci­ja, ne­nau­do­jant nė vie­no klau­sos apa­ra­to, kad kas nors ne­pa­sa­ky­tų, jog esi kur­čias. Ši kvai­la nuo­sta­ta lei­džia mums be kon­ku­ren­ci­jos bū­ti pa­sku­ti­nė­je vie­to­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal rea­bi­li­tuo­tų žmo­nių skai­čių.

Įau­si­niams klau­sos apa­ra­tams rei­kia pa­ga­min­ti in­di­vi­dua­lų kor­pu­są, skir­tą tik vie­nai konk­re­taus pa­cien­to au­siai. „Ma­nau, ne­prieš­ta­rau­si­te, jog ne­ga­li­ma de­ši­nės ko­jos ba­to už­siau­ti ant kai­rės“, – pa­vyz­dį pa­tei­kia gy­dy­to­jas. In­di­vi­dua­laus kor­pu­so ga­my­ba ge­ro­kai pa­di­di­na klau­sos apa­ra­to kai­ną. Be­je, užau­si­niams klau­sos apa­ra­tams ir­gi ten­ka ga­min­ti in­di­vi­dua­lią de­ta­lę – au­sies įdėk­lą, jun­gian­tį užau­si­nį klau­sos apa­ra­tą su au­sies lan­da. Vai­kams vi­sa­da pa­ga­mi­na­mas in­di­vi­dua­lus au­sies įdėk­las, ku­ris kas še­šis mė­ne­sius yra kei­čia­mas. Suau­gę pa­cien­tai in­di­vi­dua­lius įdėk­lus ne­šio­ja ke­le­tą me­tų, tie­sa, suau­gu­siems yra al­ter­na­ty­va – ne­bran­gūs stan­dar­ti­niai įdėk­lai.

Rink­da­mie­si klau­so apa­ra­tą iš­li­ki­te bud­rūs ir dė­me­sin­gi

Ga­ran­ti­jos są­vo­ka klau­sos apa­ra­tų at­ve­ju yra kur kas pla­tes­nė, api­man­ti dau­giau ne­gu ta pa­ti ga­ran­ti­ja bui­ti­nės tech­ni­kos prie­tai­sams, pa­vyz­džiui, te­le­vi­zo­riui ar­ba šal­dy­tu­vui. „Te­le­vi­zo­rių ar­ba šal­dy­tu­vą įsi­gi­jo­te, įjun­gė­te ir eksp­loa­tuo­ja­te. Su klau­sos apa­ra­tu su­dė­tin­giau. Juk klau­sa yra su­dė­tin­gas psi­choa­kus­ti­nis fe­no­me­nas, ne sta­ti­nis, o di­na­mi­nis. „Mes tu­ri­me sa­vy­bę sen­ti, o klau­sa – blo­gė­ti, – sa­ko gy­dy­to­jas. – Svar­bu tam­pa ne tik ga­ran­ti­jos rea­li­za­vi­mas ge­di­mo at­ve­ju, nors švei­ca­riš­ki klau­sos apa­ra­tai gen­da la­bai re­tai, bet ir tai, kas ir kur ap­siims su­re­gu­liuo­ti klau­sos apa­ra­tą, kas pa­tars įvai­riais klau­sos apa­ra­to prie­žiū­ros klau­si­mais, taip pat kaip grei­tai bus su­teik­ta ši pa­gal­ba. Svar­bu iš­siaiš­kin­ti, kur ir kaip pa­siek­si­te ga­ran­ti­nių pa­slau­gų tei­kė­ją, ar ne­rei­kės vyk­ti į ki­tą mies­tą ir pa­na­šiai.“

Anot gy­dy­to­jo, ap­gau­tų ir ap­si­ga­vu­sių bei nu­si­vy­lu­sių be­si­krei­pian­čių pa­cien­tų nuo­lat dau­gė­ja. Ne vi­si klau­sos apa­ra­tų par­da­vė­jai ga­li aiš­kiai at­sa­ky­ti į vi­sus jums rū­pi­mus klau­si­mus. Kom­piu­te­rių pro­gra­mų skir­tu­mai nu­le­mia tai, kad neį­ma­no­ma teik­ti klau­sos apa­ra­tų prie­žiū­ros pa­slau­gų ki­to ga­min­to­jo klau­sos apa­ra­tams. Tai­gi bū­ki­te bud­rūs ir iš­min­tin­gi, ne vie­nai die­nai įsi­gy­da­mi bran­gų daik­tą, ir mė­gau­ki­tės klau­sa bei bend­ra­vi­mu!

Mig­lės Remeškevičiūtės straipsnis

 Skaityti straipsnį etaplius.lt portale

sukurta MobStudio.biz 

į viršų